Obwieszczenia

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E

                     WÓJTA  GMINY  KOWALE OLECKIE

z dnia  10 lipca 2018 r.

            Na podstawie  art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

  zawiadamiam,

iż dnia 10.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek

                                                                           PGE Dystrybucja S.A.

             20-340 Lublin

             ul. Garbarska 21A

            w sprawie

    ustalenia   lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV oraz nN 0,4/0,23 Kv na działkach o nr ew. 151, 152/5, 152/6, 152/8 oraz 3261/1 obręb geod. Stożne, gm. Kowale Oleckie.

        Z aktami sprawy zapoznać się można w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, pokój nr 14 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15:30. Uwagi i wnioski dot. powyższej sprawy składać można w sekretariacie Urzędu Gminy, w godzinach otwarcia Urzędu. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publiczne.                                                        

 

Wójt Gminy Kowale Oleckie

Krzystzof Locman

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lipca 2018 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Kozłowski
Ilość wyświetleń: 85
12 lipca 2018 13:34 Maciej Kozłowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2018 13:34 Maciej Kozłowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lipca 2018 13:34 Maciej Kozłowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)