Przetargi

Publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy

                                      WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE       

   działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147, z późn.zm. ) i § 3, 4 , 6  i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

                   ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony

          na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy:

         

1)      nieruchomość gruntowa o nr geodezyjnym 462/9,w obrębie Kowale Oleckie, Kw.OL1C/00007378/0, zabudowana  dwiema drewnianymi szopami  o pow. zabudowy 11 i 10 m²(budynki w złym stanie technicznym),

pow.działki-0,0415 ha

        cena wywoławcza-6.600 zł (grunt)

        wadium- 700 zł (w pieniądzu);

 

2)      nieruchomość gruntowa niezabudowana, nr geodezyjny 462/10,

w obrębie Kowale Oleckie,Kw.OL1C/00007378/0

pow.0,0137 ha

cena wywoławcza- 1.900 zł

wadium-200 zł(w pieniądzu);

 

3)      nieruchomość gruntowa o nr geodez.462/11- pow.0,0976 ha, w obrębie Kowale Oleckie, Kw. OL1C/00007378/0, zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi:

-pierwszy o pow. zabudowy 17m² -  jednokondygnacyjny dwusegmentowy: murowano-drewniany ,część murowana  z cegły i pustaka-, drewniana- z desek, dach jednospadowy drewniany, pokryty eternitem, wrota deskowe drewniane, posadzka gruntowa, stan techniczny budynku- poniżej średniego;

- drugi o pow.zab.21 m²- jednokondygnacyjny, murowany, dach jednospadowy, drewniany, pokryty eternitem , wrota metalowe, posadzka gruntowa, stan techniczny średni,

cena wywoławcza-19.500 zł, w tym grunt :15.400 zł

wadium-2.000 zł (w pieniądzu).

 

 Postąpienie- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek

złotych.

          Do wylicytowanej ceny każdej nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 1.000 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, nieruchomości oznaczone są symbolem 13MN i figurują jako tereny częściowo zainwestowane lub użytkowane rolniczo, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych lub garaży na samochody osobowe.

Na terenie nieruchomości nie były wykonywane badania geotechniczne gruntu.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości-brak.

Forma nabycia- na własność.

        Przetarg odbędzie się w dniu 09 stycznia 2018 roku (wtorek) o godz. 1000,

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi przez działkę gminną o nr geodez.460/5.

W  przetargu ograniczonym mogą brać udział :

1)      działka o nr geodezyjnym 462/9 - właściciele lokali budynku nr 1 przy ulicy Dworcowej, w Kowalach Oleckich,

2)      działka o nr geodezyjnym 462/10- właściciele działek sąsiednich o nr geodez.462/1,462/6, 462/7,

3)      działka o nr geodezyjnym 462/11- właściciele działek sąsiednich o nr geodezyjnych 462/1, 462/2, 462/5, 463, 464/1,464/4,

 jeżeli wpłacą wadium w w/w wysokości   na rachunek  Gminy Nr 68 93390006 0030 0300 0257 0014, w  terminie do 05 stycznia 2018 roku.

Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 05 stycznia 2018 roku nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu (w przypadku małżeństwa-małżonków). 

Do dnia 05 stycznia 2018 r. należy zgłosić do Gminy na piśmie chęć uczestnictwa w przetargu.     

         Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który

wygra przetarg , zwrócone  osobie, która nie wygra przetargu. Zwrot wadium nastąpi  przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

        Wadium przepada, gdy  uczestnik przetargu , który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy.

          Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

-dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo- dowód osobisty(osoba fizyczna),

-w przypadku małżeństwa wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub upoważnienie małżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych -aktualny odpis z właściwego rejestru, akt założycielski

 i dowody tożsamości osób reprezentujących.  

Opłatę za nabycie nieruchomości , według ceny osiągniętej w przetargu, należy wpłacić jednorazowo na rachunek Gminy Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012, najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty notarialne, sądowe, ewentualne koszty wznowienia granic ponoszą nabywcy.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.

Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy (pokój nr 13, tel. 87 5238279,

wew. 45).

 

 

Kowale Oleckie, dn.28.11.2017 r.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2017 10:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 261
28 listopada 2017 10:56 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)