Przetargi

Publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 183/1 w obrębie Stożne

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE       

   działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147, z późn.zm. ) i § 3, 4 , 6  i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t. j .Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

                   ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony

          na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy:

         

   nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 183/1

  w obrębie Stożne, Kw.OL1C/00019738/9

   pow.0,1600 ha

   cena wywoławcza- 8.600 zł

   wadium- 900 zł (w pieniądzu)

 

 Postąpienie- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek

złotych.

          Do wylicytowanej ceny  nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 421 zł.

         Brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy dla wymienionej działki.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość znajduje się w strefie I-rozwoju usług i przemysłu, obsługa drogi krajowej nr 65, głównie tereny eksploatacji kruszywa naturalnego.

Na terenie nieruchomości nie były wykonywane badania geotechniczne gruntu.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości-brak.

Forma nabycia- na własność.

        Przetarg odbędzie się w dniu 08 grudnia 2017 roku (piątek) o godz. 1000,

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

W przetargu ograniczonym mogą brać udział  właściciele oraz użytkownicy wieczyści działek sąsiednich o nr geodezyjnych: 183/4,183/2,182/6,182/3, 3262/5, jeżeli wpłacą wadium w w/w wysokości   na rachunek  Gminy Nr 68 93390006 0030 0300 0257 0014, w  terminie do 04 grudnia 2017 roku.

Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 04 grudnia 2017 roku nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu (w przypadku małżeństwa-małżonków). 

Do dnia 04 grudnia 2017 r. należy zgłosić do Gminy na piśmie chęć uczestnictwa w przetargu.     

         Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który

wygra przetarg , zwrócone  osobie, która nie wygra przetargu. Zwrot wadium nastąpi  przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

        Wadium przepada, gdy  uczestnik przetargu , który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy.

          Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

-dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo- dowód osobisty(osoba fizyczna),

-w przypadku małżeństwa wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub upoważnienie małżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych -aktualny odpis z właściwego rejestru, akt założycielski

 i dowody tożsamości osób reprezentujących.  

Opłatę za nabycie nieruchomości , według ceny osiągniętej w przetargu, należy wpłacić jednorazowo na rachunek Gminy Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012, najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty notarialne, sądowe, ewentualne koszty wznowienia granic ponoszą nabywcy.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.

Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy (pokój nr 13, tel. 87 5238279,

wew. 45).

 

 

Kowale Oleckie, dn.07.11.2017 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2017 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 233
07 listopada 2017 13:33 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)