Przetargi

Zapytanie ofertowe - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej Nr 138039N ul. Ogrodowa (cz. nr 1) oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. nr 557/104 w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na dojazd do garaży i połączenia drogowego ul. Polnej z ul. Mereckiego (ul. Wspólną) (cz. nr 2).

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego sporządzenie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej Nr 138039N ul. Ogrodowa (cz. nr 1) oraz opracowanie  dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. nr 557/104 w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na dojazd do garaży i połączenia drogowego ul. Polnej z ul. Mereckiego (ul. Wspólną) (cz. nr 2).

                                                                              (opis przedmiotu zamówienia)

 

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30.08.2017 r. do godz. 15:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44

                                                                                    (adres zamawiającego)

– za pośrednictwem faksu: 87 523 82 79 (wew. 36)

                                                                                             (nr faksu)

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.kozlowski@kowale.fr.pl

                                                                                          (adres e-mail)

 

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie na terenie objętym przedmiotem zamówienia.

 

Część nr 1

Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na wykonaniu opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej z uwzględnieniem występujących branż. Przedmiot zamówienia ma uwzględniać wymianę nawierzchni bitumicznej na szacunkowej  długości 254 m, budowę chodnika dla pieszych, modernizację istniejącego oświetlenia na typu LED (8 szt.), wykonanie instalacji odwodniającej, przebudowę sieci wodociągowej azbestocementowej na instalacje PE 110 wraz z montażem dwóch hydrantów przeciwpożarowych oraz wymianę 14 odcinków przyłączy na działkach wchodzących w skład ul. Ogrodowej i Lipowej a także wykonanie podłączenia sieci rozdzielczej wodociągowej ul. Poprzecznej i ul. Lipowej. Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zamówienia mogą nastąpić nieznaczne różnice w podanych parametrach. Termin wykonania dokumentacji do 30.11.2017 r.

 

Część nr 2

Przedmiot umowy ma uwzględniać opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy połączenia komunikacyjnego dwukierunkowego pomiędzy ul. Polną a ul. Mereckiego w Kowalach Oleckich. Opracowanie powinno uwzględniać budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m i szacunkowej długości 100 m, budowę chodnika dla pieszych, odwodnienia - instalacji odwodniającej i miejsc parkingowych dla max 10 pojazdów.  Teren planowany pod w/w opracowanie to dz. nr: 378/1, 390/1, 390/2, 390/3, 557/104 i 367/4. Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zamówienia mogą nastąpić nieznaczne różnice w podanych parametrach Termin wykonania dokumentacji do 28.09.2017 r.

 

Wybór oferty nastąpi na podstawie najniższej ceny. Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zapisów umów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega możliwość korekty umów w stopniu nie powodującym zmian  istotnych jej  postanowień.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty.

2.Umowy.

 Wójt Gminy Kowale Oleckie

Krzysztof Locman

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 sierpnia 2017 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Kozłowski
Ilość wyświetleń: 152
25 sierpnia 2017 14:46 Maciej Kozłowski - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 sierpnia 2017 14:46 Maciej Kozłowski - Dodanie załącznika [umowa_projekt.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 sierpnia 2017 14:45 Maciej Kozłowski - Dodanie załącznika [umowa_o_wykonanie_prac_projektowych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)