Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 02.04.2015 r. Na podstawie art. 29 oraz art. 33 ust. 1 w zw. z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r.,...

Postanowienie

Kowale Oleckie, 03.04.2015 r. IGKm.6220.4.2014 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 123 ustawy z dnia 1 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) postanawiam: odwiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

Informacja Wójta Gminy Kowale Oleckie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów położonych na terenie Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz. 1153 ze zm.) – informuję, że w okresie od dnia 01 kwietnia 2015 r. do dnia 30 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu, na okres 60 dni, zostanie wyłożony do...

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: – w drodze przetargu -zarządzenie Wójta Nr Or.0050.14.2015 – w drodze bezprzetargowej - zarządzenie Wójta Nr Or.0050.15.2015 z dnia 03.03.2015 r. Kowale Oleckie,...

Postanowienie

Kowale Oleckie 13.01.2015 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Postanowienie

Kowale Oleckie, dn. 12.01.2015 r. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych ,,KRUSZBET” S.A. ul. Bakałarzewska 86 16-400 Suwałki POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 63 ust.1...

Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych

Pisemne oświadczenie o wysokości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni stanowi podstawę do obliczenia wysokości opłaty w roku bieżącym – na zasadach określonych w art. 11¹ ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.)....

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego: 1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. 2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (za gospodarstwo...

Decyzja celu publicznego

Decyzja celu publicznego

Informacja

Kowale Oleckie, 07.01.2015 r. IGKm.6730.25.2.2015 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 123 ustawy z dnia 1 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) postanawiam: odwiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia...