Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

Urząd Gminy Kowale Oleckie 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 44 Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012 tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74 / NIP 847-10-01-440 / e-mail http://www.gmina.kowale.fr.pl Kowale Oleckie 29.04.2015 r. IGKm.6220.4.2014 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Zgodnie z art....

Zawiadomienie

Kowale Oleckie 09.04.2015 r. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. Nr 199, poz....

Informacja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

Wojewoda Warmińsko – Mazurski informuje, że zostały uaktualnione zasady postępowania w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich i środkach trwałych wykorzystywanych do produkcji rolnej, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a także obowiązujące w bieżącym roku wzory wniosków...

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 02.04.2015 r. Na podstawie art. 29 oraz art. 33 ust. 1 w zw. z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r.,...

Postanowienie

Kowale Oleckie, 03.04.2015 r. IGKm.6220.4.2014 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 123 ustawy z dnia 1 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) postanawiam: odwiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

Informacja Wójta Gminy Kowale Oleckie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów położonych na terenie Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz. 1153 ze zm.) – informuję, że w okresie od dnia 01 kwietnia 2015 r. do dnia 30 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu, na okres 60 dni, zostanie wyłożony do...

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: – w drodze przetargu -zarządzenie Wójta Nr Or.0050.14.2015 – w drodze bezprzetargowej - zarządzenie Wójta Nr Or.0050.15.2015 z dnia 03.03.2015 r. Kowale Oleckie,...

Postanowienie

Kowale Oleckie 13.01.2015 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...