Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego: 1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. 2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (za gospodarstwo...

Decyzja celu publicznego

Decyzja celu publicznego

Informacja

Kowale Oleckie, 07.01.2015 r. IGKm.6730.25.2.2015 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 97 § 2 w związku z art. 123 ustawy z dnia 1 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) postanawiam: odwiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia...

Informacja

Kowale Oleckie dn. 24.12.2014 r. IGKm.6220.5.1.2014 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie ul. Dworcowa 60 10-651 Olsztyn Zgodnie z art.64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Zawiadomienie

Kowale Oleckie dn. 24.12.2014 r. IGKm.6220.5.1.2014.mk ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Postanowienie

Kowale Oleckie, dn. 19.12.2014 r. IGKm.6220.4.2014 POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art. 97 § pkt 4 oraz art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 70 ust. 1 pkt 1, art.71 ust.1 pkt 2, art. 72...

Postanowienie

Kowale Oleckie, dn. 18.12.2014 r. POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art. 97 § pkt 4 oraz art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) a także art. 56, ust.4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

OBWIESZCZENIE

Kowale Oleckie dn. 10.12.2014 r. IGKm.6220.3.2014 DECYZJA Na podstawie art. 50 § 1, art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),art. 64 ust. 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008...

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie”, które realizowane będzie w 2015 roku, w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna”

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowale Oleckie Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie”, które realizowane będzie w 2015 roku, w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających...