Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2015 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Kowale Oleckie, 07 sierpnia 2014 roku OGŁOSZENIE W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2015 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w zakresie: 1. Zadania z zakresu ochrony zdrowia – organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację...

OGŁOSZENIE

Wg rozdzielnika Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) w związku z wnioskiem P. Janusza Skowrona, ul. Kinowa20...