Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku

W związku z ogłoszeniem w dniu 03.10.2016r. w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 1605 ustawy z dnia 23 września 2016r. „o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt”, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku uprzejmie informuje, że ze wskazanych przepisów wchodzących w życie od dnia...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 20 września 2016 roku.

Na podstawie § 2 ust.1 i § 12 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania ( Dz.U. Nr 142, poz. 1161) o g ł a s z a m przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu -zarządzenie nr Or.0050.52.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 13 września 2016 r. Kowale Oleckie, dn.13.09.2016 r.

Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu - zarządzenie Nr Or.0050.33.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 31 maja 2016 r. Wykaz obejmuje działki niezabudowane, położone przy budynkach wielorodzinnych nr 75 i 19 w Stożnem. ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kowale Oleckie, 20 maja 2016 roku IGKm.OŚ.271.1.7.2016.PM Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Kowale Oleckie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z...

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania decyzja o lokalizacji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 19 kwietnia 2016 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż dnia 19.04.2016 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek PGE...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KOWALE OLECKIE

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) Wójt Gminy Kowale Oleckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 17 lutego 2016 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań...