Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (sprzedaż bezprzetargowa). Wykaz obejmuje działki niezabudowane o nr geodezyjnych 90/1 i 90/3, w obrębie Wężewo- zarządzenie Wójta nr Or.0050.57.2018 z dnia 11 września 2018 roku.

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1) zarządzenie Wójta nr Or.0050.44.2018 z dnia 10 lipca 2018 r. : działki o nr geodezyjnych -20/29, 20/30, 20/32, 20/33, w obrębie Rogówko; 2) zarządzenie Wójta nr Or.0050.45.2018...

Warunkowa przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kowalki ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody

Komunikat z dnia 28.06.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi, zgodnie z § 26 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że dnia 28.06.2018 r. wydal decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia...

Warunkowa przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pogorzel ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody

Komunikat z dnia 28.06.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi, zgodnie z § 26 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że dnia 28.06.2018 r. wydal decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia...

Zarządzenie Nr Or.0050.25.2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), w związku z § 4 Uchwały Nr II/8/10/ Rady Gminy Kowale...

Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Wykaz obejmuje nieruchomości gruntowe niezabudowane o nr geodezyjnych 480/7 i 477/34, w obrębie Kowale Oleckie- zarządzenie Nr Or.0050.2.2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia...