Nabór pracowników

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektora ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektora ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych

 i funduszu alimentacyjnego

 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich , ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja publiczna, pedagogika, ekonomia).
 5. 3 lata stażu pracy.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu:

1) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

2) ustawy o pomocy państwa w  wychowaniu dzieci, w tym akty wykonawcze,

3) ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym akty wykonawcze,

4) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym akty wykonawcze,

5) ustawy o ochronie danych osobowych,

6) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

7) ustawy o samorządzie gminnym,

8) ustawy o pracownikach samorządowych.

9) o finansach publicznych.

9) przepisów o Karcie Dużej Rodziny,

10) ustawy „Za Życiem”

 1. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 3. Oświadczenie, że w przypadku wyboru oferty kandydata nie będzie on pozostawać w innym stosunku    pracy, który uniemożliwiłby  mu wykonywanie obowiązków o wymiarze jednego etatu.

II. Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.
 2. Umiejętność organizacji pracy własnej.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Łatwość przekazywania informacji.
 5. Inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.
 6. Odporność na stres, kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.
 7. Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego  i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej.
 8. Preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.

  III. Zakres podstawowych czynności

 • Wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji w celu uzyskania kompletnej dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku.
 • Przyjmowanie wniosków i ustalenie prawa do:
 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczeń wychowawczych,
 • funduszu alimentacyjnego.
 • Zasiłków w ramach ustawy „ Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”- zasiłki 500+
 • Zasiłków pielęgnacyjnych.
 • Zasiłków dla opiekuna
 • Świadczeń ustawy  „Za życiem”
 • Obsługa programów i rejestrów dłużników alimentacyjnych.
 • Karty Dużej Rodziny
 • Wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w prowadzonych sprawach.
 • Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz wszelkich innych pism w zakresie prowadzonych spraw.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 • Ustalanie harmonogramów i warunków wypłat świadczeń, w tym tworzenie list wypłat.
 • Terminowe przygotowywanie i wysyłanie  sprawozdań z realizacji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, świadczeń 500+, KDR,  świadczeń za życiem, świadczeń pielęgnacyjnych, dla opiekunów w tym także w wersji elektronicznej.
 • Analizowanie wykorzystanych środków finansowych z zakresu prowadzonych spraw.
 • Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe.
 • Współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej, komornikami, sądami, urzędami, instytucjami i organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.
 • Prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej w sekcji świadczeń.
 • Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.
 • Bieżąca aktualizacja wiedzy, zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających  z zakresu zleconych zadań.

IV. Informacje o warunkach pracy na stanowisku

 1. Pełny etat.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zwiera się na czas określony nie dłuższy niż  6 miesięcy.
 3. Praca administracyjno-biurowa.
 4. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
 5. Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, fax.).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty

 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa, zaświadczenia).
 6. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 7. Oświadczenia:
 • o niekaralności,
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016 r., poz. 992),
 • że w przypadku wyboru oferty kandydata nie będzie on pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków o wymiarze jednego etatu.
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.
 1. W przypadku zawarcia umowy kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów ww. dokumentów.
 2. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Jego brak będzie uznany za brak spełnienia wymogów formalnych.
 3. Wskazane jest aby dokumenty aplikacyjne, np. CV, zawierały nr telefonu kandydata, w celu przekazywania  informacji z rekrutacji.

 

 

VII. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty, uporządkowane w sposób chronologiczny należy składać   osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, (pokój nr 1 lub 7), lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem na kopercie: „ Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego” .w terminie do dnia 26 lutego 2018 r., do godz. 15.00  ( decyduje data wpływu do Ośrodka).

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Rekrutacja

 1. Rekrutacja na ww. stanowisko będzie przebiegać w trzech etapach.
 2. Etap I nastąpi w dniu 27 lutego 2018 r. i obejmuje weryfikację przez komisję konkursową dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych i dopuszczenia do drugiego etapu.
 3. 3.      Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania zostaną powiadomieni o tym telefonicznie. Drugi etap konkursu- test, zostanie przeprowadzony 28 lutego 2018r. o godz. 9.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie. Test będzie trwał do godz. 10.00
 4. 4.      Dnia  28 lutego 2018r. o godz. 12.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich zostaną przedstawione wyniki testu i kandydaci  którzy zakwalifikowali się do III etapu konkursu. O godz. 12.30 rozpoczną się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, pokój nr 1, rozmowy kwalifikacyjne.
 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS oraz w  Biuletynie Informacji Urzędu Gminy, jak również tablicy ogłoszeń siedziby Ośrodka.
 6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do I etapu naboru jak i nie przejdą II lub III etapu będą do odbioru w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich ( pokój Nr 1 ).
 7. Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu 87/ 523 82 48

Organizator ww. naboru zastrzega, że z przyczyn niezależnych od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich nabór może być unieważniony lub odwołany. Zmianie mogą też ulec zawarte w poszczególnych etapach terminy i godziny.

 

 

 

TREŚĆ OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALACH OLECKICH

reprezentowany przez:

JOANNĘ ANETĘ KOWALEWSKĄ

Zgodnie z art. 24 ust.1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016roku, poz. 992) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy inspektora w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach szczegółowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podaje Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie.

 

Kowale Oleckie, dnia 12.02.2018r.

 

                                                                                         Kierownik

                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w  Kowalach Oleckich

Joanna Aneta Kowalewska

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2018 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 791
12 lutego 2018 11:04 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)