Protokoły z sesji

PROTOKÓŁ Nr RG.0002.1.2018 sesji Rady Gminy Kowale Oleckie – 18 stycznia 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1) radni Rady Gminy Kowale Oleckie wg załączonej listy obecności,

2) Wójt Gminy – p.  Krzysztof Locman,

3) Skarbnik Gminy – p. Dorota Zaniewska,

4) sołtysi wsi wg listy obecności,

5) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,

6) zaproszeni goście wg listy obecności.

 

                        Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                   p. Teresa Truchan

 

Początek posiedzenia – godz. 13 00.

 

Ad. do pkt 1

 

Ustawowy skład Rady Gminy Kowale Oleckie – 15 radnych; Rzeczywisty skład Rady Gminy Kowale Oleckie - 14 radnych ( jeden mandat wygaszony ); Obecnych – 14 radnych, co oznacza prawomocność dzisiejszych obrad.

 

Ad. do pkt 2

 

            Przewodnicząca p. Teresa Truchan zgłosiła kandydaturę p. Małgorzaty Babiarz  na sekretarza dzisiejszych obrad, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

 

Innych propozycji personalnych nie odnotowano.

 

Powyższa kandydatura została zaakceptowana jednomyślnie ( 14 głosów ).

 

Ad. do pkt 3

 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad

projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości o nr geod. 1003/1 obręb geod. Kowale Oleckie, gm. Kowale Oleckie służebnością przesyłu - pkt 9 porządku obrad.   

                                                                        

Następujące po nim punkty otrzymają numerację wyższą o 1.

 

Zmiany w porządku obrad zostały przyjęte, zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z póź. zm.  ), bezwzględną

                                                                  -  2  -

 

większością głosów ustawowego składu rady.

Ustawowy skład Rady Gminy Kowale Oleckie – 15 radnych, rzeczywisty skład Rady – 14,  obecnych – 14.

Za przyjęciem w/w zmian opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

 

Ad. do pkt 4

 

            Przewodnicząca obrad poinformowała, że protokół z ostatniej sesji został wyłożony do wglądu 3 tygodnie wcześniej. 

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

           

Powyższy protokół został przyjęty jednomyślnie ( 14 głosów ), bez odczytywania w trakcie sesji.

 

Ad. do pkt. 5 

 

                                                                       Sprawozdanie

z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady

 

                                                           ( w załączeniu )

 

            Ponadto Wójt Gminy p. Krzysztof Locman poinformował, że w dniu dzisiejszym uczestniczył w gminnych obchodach Dnia Babci i Dziadka zorganizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kowalach Oleckich pod kierownictwem p. Teresy Jaślan. Uroczystość uświetniły występy przedszkolaków oraz suwalskiego zespołu seniorów

,, Suwalskie starszaki‘’.

            Następnie Mówca nawiązał do materiałów przekazanych radnym przez mieszkańców miejscowości Szwałk dotyczących decyzji lokalizacyjnej na budowę wieży telefonii komórkowej oraz spotkania Wójta Gminy Kowale Oleckie z mieszkańcami w/w wsi odbytego w dniu 29 grudnia 2017 r.

 

( protokół tego spotkania sporządzony przez mieszkańców Szwałku – w załączeniu )

 

            Pan Wójt stwierdził, że w trakcie postępowania administracyjnego miały miejsce dwa uchybienia, a mianowicie w obwieszczeniu o wydaniu decyzji merytorycznie odpowiedzialny pracownik UG mylnie podał datę i nr działki i w takim kształcie zostało ono zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i rozplakatowane na tablicy ogłoszeń. Ponadto, na mapie graficznej nie został uwzględniony budynek, który na mapie geodezyjnej figurował, ale jako budynek inwentarski. W 2012 właściciel tej nieruchomości otrzymał pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania, ale budowa nadal trawa. Powyższa sprawa była rozpatrywana

 

-  3  -

 

na podstawie załącznika graficznego, a w załączniku obiekt wciąż figuruje jako budynek  inwentarski. Aktualnie postępowanie zostało wznowione w drodze postanowienia.

Mówca stwierdził, iż nieprawdą jest, iż mieszkańcy nie zostali poinformowani o podjętych działaniach. Prawo obliguje do podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w danej miejscowości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i wymóg ten został spełniony.

            Nie ma obowiązku przekazywania takiej informacji sołtysowi wsi, ale od tej chwili sołtysi bezwzględnie będą informowani o takich zdarzeniach.   

            Kończąc swoją wypowiedź Mówca stwierdził, iż w dniu dzisiejszym jest gotowy odpowiedzieć na wszystkie pytanie na omawiany temat.

             

Pytań nie zgłoszono.

 

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wyjaśnienia Wójta Gminy są wyczerpujące. W przypadku pojawiających się wątpliwości dodatkowe informacje będzie można uzyskać na posiedzeniu komisji. 

 

Ad. do pkt 6

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Edward Kosobudzki przedstawił sprawozdanie

 z działalności Komisji za 2017 r.

 

( w/w sprawozdanie – w załączeniu )

Pytań nie odnotowano.

 

            Przewodnicząca Rady Gminy p. Teresa Truchan podziękowała członkom Komisji

Rewizyjnej za solidną pracę.

            Ponadto poinformowała, że protokoły kontroli są do wglądu w Biurze Rady Gminy. 

 

Ad. do pkt 7 

 

            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Edward Kosobudzki przedstawił projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na bieżący rok stanowiący załącznik Nr 1 do projektu uchwały. 

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt powyższej uchwały.

 

Przedmiotowa uchwała została podjęta jednomyślnie ( 14 głosów ).

-  4   -

 

( uchwała Nr RG.0007.243.2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowale Oleckie na 2018 rok   – w załączeniu )

 

Ad. do pkt 8

 

            Przewodnicząca obrad  odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kowale Oleckie. Mówczyni poinformowała, że ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej wzrośnie o 3 zł, natomiast za udział w szkoleniu pozostanie bez zmian. 

Konieczność poprawienia uchwały podjętej dnia 21 grudnia 2017 r. wynika z błędnego sformułowania w zakresie promulgacji.

 

Uwag nie zgłoszono.

  

Uchwała została podjęta jednomyślnie ( 14 głosów ).

 

( uchwała Nr RG.0007.235.2017 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kowale Oleckie  – w załączeniu )

                                                                      

Ad. do pkt 9

 

Przewodnicząca Rady Gminy p. Teresa Truchan odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości o nr geod. 1003/1 obręb geodezyjny Kowale Oleckie, gm. Kowale Oleckie służebnością przesyłu. 

            Wójt Gminy p. Krzysztof Locman wyjaśnił, iż chodzi o wykonanie przyłącza energetycznego w pasie drogi gminnej do prywatnego budynku gospodarczego.

 

Powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie ( 14 głosów ).

 

( uchwała Nr RG.0007.245.2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości o nr geod. 1003/1 obręb geod. Kowale Oleckie, gm. Kowale Oleckie służebnością przesyłu -  w załączeniu )

  

Ad. do pkt 10

 

            Skarbnik Gminy p. Dorota Zaniewska przedstawiła objaśnienia do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowale Oleckie

na lata 2017 - 2024. 

            Następnie Przewodnicząca Rady Gminy p. Teresa Truchan odczytała powyższy projekt.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

W/w uchwała została podjęta jednomyślnie ( 14 głosów ).

 

-  5  -

 

( uchwała Nr RG.0007.246.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2018 – 2024 – w załączeniu )

 

Ad. do pkt 11

 

Skarbnik Gminy p. Dorota Zaniewska przedstawiła objaśnienia do zmian

w budżecie Gminy na rok 2018.

            Wójt Gminy p. Krzysztof Locman poinformował, że w miejscowości Stożne zostaną ustawione dwie nowe wiaty przystankowe, natomiast z wiaty ze Stożnego zostaną wykonane 2 mniejsze i będą zlokalizowane w miejscowościach Rogówko i Lakiele. Data montażu obiektów jest uzależniona od warunków atmosferycznych.

            Następnie Przewodnicząca obrad odczytała projekt zmian w tegorocznym budżecie. 

 

Ustawowy skład Rady Gminy Kowale Oleckie  - 15 radnych, rzeczywisty skład rady – 14 radnych, obecnych – 14.

W/w uchwała zapadła następującą liczbą głosów: 

za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

                                                            

( uchwała Nr RG.0007.247.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018 – w załączeniu )   

 

Ad. do pkt 12

 

Interpelacje nie wpłynęły.

Zapytań nie zgłoszono.

 

Ad. do pkt 13 - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała odpowiedź na wniosek dotyczący dyżurów SH i UZ  Olecko w dni wolne od pracy. Dodatkowy dyżur będzie pełniony w soboty w godzinach od 8 00 do 10 00 .  Pożądany uprzedni kontakt telefoniczny –  nr tel. 696 412 836.

 

( pismo  Nr O/OL-D-461/1/2018 SH i UZ z dnia 3 stycznia 2018 r. - w załączeniu )

 

Ad. do pkt 14  - Wolne wnioski i informacje

 

            I. Pani Przewodnicząca poinformowała o wyłożeniu na sali obrad pisma Komendy Powiatowej Policji w Olecku w sprawie właściwego oznakowania domów mieszkalnych. Kwestię dot. umieszczania tabliczek z numerem porządkowym i nazwą ulicy regulują przepisy ustawy z dnia

17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (  j.t. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm. ). 

 

( pismo L.dz.PR-149/110/18 Komendy Powiatowej Policji z dnia 7 stycznia 2018 r. – w załączeniu )  

 

            II. Sołtys sołectwa Rogówko p. Bożena Olszewska podziękowała kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy p. Teresie Jaślan za przepięknie zorganizowany Dzień Babci 

-   6   -

 

w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.

 

 III. Wnioski zgłoszone przez:

1) radną p. Ewę Ścipień - konieczność remontu drogi gminnej we wsi Golubie Wężewskie   ( od krzyża – dz. o nr geod. 46 ),

            Wójt Gminy p. Krzysztof Locman wyjaśnił, że Gmina jest na etapie ofertowego zapytania na dostawę żwiru;

 

2) sołtysa wsi Rogówko p. Bożenę Olszewską – naprawa drogi gminnej we wsi Rogówko,

 

3) sołtysa sołectwa Stożne p. Zbigniewa Maciejewskiego – wycięcia drzew ( lipy o suchych konarach  ) w pasie drogi powiatowej we wsi Stożne;

Pan Krzysztof Locman wyjaśnił, że Powiatowy Zarząd Dróg zwrócił się z prośbą o wycięcie drzew do Wójta Gminy Kowale Oleckie jako organu władnego w tym zakresie.

Przygotowany przez tut. Urząd projekt decyzji został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska celem uzgodnienia, który wydał postanowienie o niewyrażeniu zgody na wycinkę drzew.

Mówca zaproponował, by Pan sołtys złożył wniosek na piśmie i na tej podstawie Urząd podejmie interwencję w tym zakresie;    

 

4) sołtysa sołectwa Czerwony Dwór p. Andrzeja Stemplewskiego:

    a) remont drogi powiatowej w msc. Wierzbianki,

    b) remont drogi we wsi Borki ( połączenie między jeziorami ),

    c) remont drogi Czerwony Dwór -  Szwałk.

 

Ad. do pkt 15

 

             Porządek obrad został wyczerpany. Przewodnicząca obrad p. Teresa Truchan   podziękowała za przybycie i udział w obradach.

 

Sesja zakończyła się o godz. 14 02 .

 

Protokółowała:                                                                                         Przewodnicząca obrad    

                                                                                                                                                                                                                                                                    Teresa Truchan

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2018 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 85
09 kwietnia 2018 14:58 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika [rg000212018_zal_sprawozdanie_wojta_sesja_18012018_r.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 kwietnia 2018 14:58 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)