Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR RG.0007.232.2017 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2017 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej...

Uchwała Nr RG.0007.231.2017 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia Gminy Kowale Oleckie do realizacji projektu „ Włącz się” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) w związku z art. 110 ust 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) Rada Gminy Kowale Oleckie uchwala, co następuje: § 1 Przystępuje się do realizacji projektu...

UCHWAŁA NR RG.0007.230.2017 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 827) Rada Gminy Kowale Oleckie uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXI/179/98 Rady Gminy Kowale...

UCHWAŁA NR RG.0007.229.2017 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 827) Rada Gminy Kowale Oleckie uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXI/180/98 Rady Gminy Kowale...

UCHWAŁA Nr RG.0007.228. 2017 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości o nr geod. 92/13 obręb geod. Kowale Oleckie, gm. Kowale Oleckie służebnością przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na obciążenie...

UCHWAŁA NR RG.0007.226.2017 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których...

UCHWAŁA NR RG.0007.225.2017 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Kowale Oleckie realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi sp. z o. o.

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 328, ze zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1 Przedłuża się do dnia 30 września 2018 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzonych...

UCHWAŁA Nr RG.0007.224.2017 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odbiór i oczyszczanie ścieków

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Zatwierdza się taryfy za odbiór i oczyszczanie 1 m3 ścieków przez gminną oczyszczalnię ścieków w Kowalach...