Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR RG.0007.216 .2017 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2017 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm. ), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. W Wieloletniej Prognozie...

UCHWAŁA NR RG.0007.213. 2017 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości o nr geod. 151 obręb geod. Zawady Oleckie, gm. Kowale Oleckie służebnością przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na obciążenie...

UCHWAŁA NR RG. 0007.212.2017 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 28 września 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kowale Oleckie na lata 2017- 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.), art. 6 ust 2 pkt 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ) oraz art. 17 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2016...

UCHWAŁA Nr RG.0007.211.2017 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przejęcia w zarządzanie przez Gminę Kowale Oleckie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze krajowej Nr 65

Na podstawie art. 8 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Kowale Oleckie w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze krajowej...

UCHWAŁA Nr RG.0007.208.2017 RADY GMINY Kowale Oleckie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016...