Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr RG.0007.246.2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust 1 pkt 2, ust 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje: §...

UCHWAŁA Nr RG.0007.245. 2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości o nr geod. 1003/1 obręb geod. Kowale Oleckie, gm. Kowale Oleckie służebnością przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na obciążenie...

UCHWAŁA Nr RG.0007.243.2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowale Oleckie na 2018 rok

Na postawie art. 18a ust. 4 oraz art.21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm. ) oraz § 85 Statutu Gminy Kowale Oleckie stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/29/03 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Kowale Oleckie ( Dz. Urz....

UCHWAŁA Nr RG.0007.241.2017 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2018 - 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust 1 pkt 2, ust 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje: §...

UCHWAŁA NR RG.0007.239.2017 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2017 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. W Wieloletniej...