Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr RG. 0007.272.2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 24 maja 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1885 N Nasuty - Golubie Wężewskie - Wężewo w miejscowości Wężewo na odcinku ok. 1 km (I etap)”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875, z późn. zm. ) oraz art. 216 ust 2 pkt. 5 i 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy Kowale Oleckie uchwala, co następuje: §...

UCHWAŁA Nr RG.0007.270 .2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust 1 pkt 2, ust 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy Kowale Oleckie uchwala, co następuje: §...

UCHWAŁA Nr RG.0007.269.2018 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1875, z późn. zm. ) w związku z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2018 r. poz. 160, z późn. zm. ) Rada Gminy Kowale Oleckie uchwala, co następuje: § 1. Podmiot tworzący...

UCHWAŁA Nr RG.0007.268.2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm. ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) ( Dz. U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm. ) Rada Gminy Kowale Oleckie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Samodzielnego...

UCHWAŁA NR RG.0007.267.2018 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm. ) oraz § 14 pkt 5 Statutu Gminy Kowale Oleckie ( uchwała Nr IV/29/03 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 66, poz. 941, z późn. zm. ) Rada Gminy...

UCHWAŁA Nr RG.0007.265.2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust 1 pkt 2, ust 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875z późn. zm.) Rada Gminy Kowale Oleckie uchwala, co następuje: §...

UCHWAŁA NR RG.0007.264.2018 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Kowale Oleckie za pomocą instrumentu płatniczego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm. poz. 2232, z 2018 r. poz.130 ), art.60 § 2a i art.61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 201, zm. poz. 648, 768, 935, 1649, 1537, 2169, 1428 i 2491, z 2018 r. poz. 106, 138 i...

UCHWAŁA Nr RG.0007.263. 2018 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Szwałk w miejscowości Szwałk w Gminie Kowale Oleckie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) Rada Gminy Kowale Oleckie, uchwala co następuje: § 1. 1.Przystępuje...