Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr RG.0007.16.2018 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, z późn.zm.) oraz § 2 załącznika do uchwały Nr XIII/102/08 Rady Gminy w Kowalach Oleckich z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowale Oleckie...

UCHWAŁA Nr RG.0007.15. 2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się Gminny...

UCHWAŁA Nr RG.0007. 11 .2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2019 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust 1 pkt 2, ust 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1 1. Przyjmuje...

UCHWAŁA Nr RG.0007. 9 .2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Kowale Oleckie uchwala, co następuje: ...

Uchwała Nr RG.0007.8.2018 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) i art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...