Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kowale Oleckie
http://bip.gmina.kowale.fr.pl

UCHWAŁA NR RG.0007.184.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków - msc. Wężewo

Na podstawie art. 24 ust. 1, 5, 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 


§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę za odbiór i oczyszczanie 1 m3 ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Wężewie, zarządzaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową „DROZD” w stawce – 6,00 zł.

 

2. Zatwierdza się taryfę opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców usługi oczyszczania ścieków w kwocie – 2,36 zł/msc.

 

3. Do powyższych taryf i opłaty abonamentowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

 

4. Taryfy obowiązują przez 1 rok.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bartczak

Załączniki:

rg00071842013_taryfy_za_scieki__wezewo.pdf [91.21 KB]