Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 30 maja 2017 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2016 r.  poz. 446 )  zwołuję  sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 30 maja 2017 roku ( wtorek ) o godz. 12oo    

w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. 

 

                                   Proponuję następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór sekretarza;

3. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian;

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza

z wykonania uchwał Rady;

6.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

   finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie

   za 2016 r.:

   a) sprawozdanie finansowe Gminy za 2016 r. – przedstawi Skarbnik Gminy,

   b) sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy za 2016r. – przedstawi Skarbnik

        Gminy p. Janina Kozłowska, 

a)      uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kowale Oleckie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 r . –  przedstawi

p. Skarbnik,  

   d) informacja o stanie mienia Gminy – przedstawi Skarbnik Gminy;

   e) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowale Oleckie w sprawie wykonania

       budżetu Gminy za rok 2016 – przedstawi Przewodniczący Komisji p. Edward

       Kosobudzki;  

    f) dyskusja,

    g) podjęcie uchwały;

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu

    wykonania budżetu za 2016 rok:

 a) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowale Oleckie w sprawie

     absolutorium za 2016 r. – przedstawi Przewodniczący Komisji p. Edward

     Kosobudzki,

 b) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

     w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowale

     Oleckie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kowale Oleckie absolutorium

     za 2016 r. –  przedstawi Skarbnik Gminy p. Janina Kozłowska,

 c) dyskusja,

 d) podjęcie uchwały;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Kowale Oleckie;

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Kowalach

     Oleckich;

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

      Kowale Oleckie na lata 2017 – 2024; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2017

       rok;  

12. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych; 

13. Interpelacje i zapytania;

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach;

15. Wolne wnioski i informacje;

16. Zamknięcie obrad.   

                                      

 

     Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                                                                                              Teresa Truchan 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 224
23 maja 2017 14:26 Wojciech Kacprzyk - Dodanie zdjęcia [sesja.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2017 14:25 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)