Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

aproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 24 lipca 2018 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz . U. z 2018 r. poz. 944, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 24 lipca 2018 roku ( wtorek ) o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Proponuję następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad; 2....

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 20 czerwca 2018 roku

RG. 0002.5.2018 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz . U. z 2018 r. poz. 994 ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 20 czerwca 2018 roku ( środa ) o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Proponuję następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad; 2....

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kowale Oleckie

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem konsultacji...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 26 kwietnia 2018 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz . U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 26 kwietnia 2018 roku ( czwartek ) o godz. 12oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Proponuję następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad; 2....

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 28 marca 2018 roku

RG.0002.2.2018 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz . U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 28 marca 2018 roku ( środa ) o godz. 12oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Proponuję następujący porządek obrad: 1....

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w EGO

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w EGO Informujemy, że w dniach od 12 do 23 marca 2018 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego "Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia współfinansowanego ze środków...

Dzień Sołtysa - Życzenia

Drodzy Sołtysi, Przewodniczący i członkowie Rad Sołeckich, z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć wszystkim pełniącym te zaszczytne funkcje serdeczne podziękowania i słowa uznania za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Dziękujemy za dobrą współpracę, Państwa zaangażowanie i liczne inicjatywy, które przekładają...

OGŁOSZENIE- odczyty wskazań wodomierzy

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że w dniach od 10 do 31 stycznia 2018 roku przeprowadzone będą odczyty wskazań wodomierzy. Zwracamy się do wszystkich użytkowników lokali o udostępnienie mieszkań do odczytu wodomierza. Odczyty wskazań przeprowadzą osoby upoważnione przez Gminę Kowale Oleckie posiadające pisemne upoważnienie....

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2018 roku

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego 1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. 2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (za gospodarstwo...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie”, które realizowane będzie w 2018 roku, w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Związku Międzygminnego Gospodarka...