Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w dniu 18 listopada 2015 r.

RG. 0002.9.2015 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2015 r. poz. 1515 ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 18 listopada 2015 roku ( środa ) o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący porządek obrad: ...

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy

INFORMACJA Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykazy nieruchomości: 1.przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu-zarządzenie nr Or.0050.104.2015 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 12 października 2015 r.: -nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerach geodezyjnych 2/2,4/2,5/1...

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków • Wójt gminy Kowale Oleckie informuje, iż zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kowale Oleckie, 10 czerwca 2015 roku IGKm.OŚ.271.1.8.2015.PM Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Kowale Oleckie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest...

INFORMACJA z dnia 29 maja 2015 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że Rada Gminy Kowale Oleckie przystępuje do wyboru: 1) 2 ławników do Sądu Rejonowego w Olecku; 2) 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Ełku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję od 2016 r. do 2019 r. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Olecki w dniu 2 czerwca 2015 roku ( wtorek ) o godz. 9 00

RG. 0002.4.2015 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 2 czerwca 2015 roku ( wtorek ) o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 16 kwietnia 2015 roku ( czwartek ) o godz. 11 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 16 kwietnia 2015 roku ( czwartek ) o godz. 11 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Proponuję następujący porządek obrad : 1. Otwarcie...

Zaproszenie sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 26 marca 2015 roku ( czwartek ) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ).

RG. 0002.3.2015 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 26 marca 2015 roku ( czwartek ) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ). Proponuję następujący...

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2015 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w zakresie:

Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i zdrowotnego poprzez popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej, organizacja zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych w Gminie Kowale Oleckie oraz udział w nich na terenie innych gmin...