Aktualności (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE- odczyty wskazań wodomierzy

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że w dniach od 10 do 31 stycznia 2018 roku przeprowadzone będą odczyty wskazań wodomierzy. Zwracamy się do wszystkich użytkowników lokali o udostępnienie mieszkań do odczytu wodomierza. Odczyty wskazań przeprowadzą osoby upoważnione przez Gminę Kowale Oleckie posiadające pisemne upoważnienie....

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2018 roku

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego 1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. 2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (za gospodarstwo...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie”, które realizowane będzie w 2018 roku, w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Związku Międzygminnego Gospodarka...

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2018 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2017 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wartość sprzedaży za 2017 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 18 stycznia 2018 roku

RG.0002.1.2018 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 18 stycznia 2018 roku ( czwartek ) o godz. 13oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Proponuję następujący porządek...