Referat organizacyjny

Referat organizacyjny wykonuje zadania w zakresie:
spraw organizacyjnych
1) prowadzenie sekretariatu Wójta;
2) prowadzenie i wysyłanie korespondencji Urzędu;
3) prowadzenie wszelkich spisów, rejestrów, ewidencji nie zastrzeżonych do kompetencji innych stanowisk (referatów), w szczególności:
a) zbioru upoważnień do wydawania decyzji w imieniu Wójta,
b) rejestru udzielanych upoważnień i pełnomocnictw,
c) ewidencji porozumień zawieranych przez Gminę z organami administracji państwowej i jednostkami samorządu terytorialnego,
d) ewidencji wydanych materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej,
e) rejestru danych delegacji służbowych,
f) rejestru dokumentów podanych do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,
g) rejestru jednostek organizacyjnych Gminy,
h) rejestru jednostek pomocniczych Gminy,
i) rejestru komitetów społecznych,
4) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
5) prowadzenie pracowniczych spraw socjalnych;
6) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
7) prowadzenie spraw oświatowych, głównie dotyczących realizacji obowiązku szkolnego;
8) prowadzenie spraw dotyczących pieczęci i druków;
9) prowadzenie archiwum zakładowego, spraw związanych z kasacją akt oraz ich przekazywaniem do Archiwum Państwowego;
10) analiza potrzeb Urzędu i precyzowanie zamówień związanych z zaopatrzeniem materiałowym i technicznym oraz konserwację wyposażenia Urzędu, dokonywanie zakupów;
11) kompletowanie Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich;
12) przyjmowanie zeznań świadków do celów emerytalno-rentowych;
13) prowadzenie prenumeraty czasopism i zakupu książek dla potrzeb Urzędu;
14) przygotowywanie warunków materialno-technicznych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów powszechnych, referendów, konsultacji, wyborów sołtysów i rad sołeckich;
15) przygotowywanie wniosków do programów pomocowych;
16) przygotowywanie wniosków o odznaczenia;
17) przyjmowanie skarg i wniosków;
18) obsługa prawna Urzędu;
19) ochrona zdrowia
20) promocja gminy

Stanowiska

d/s kadrowych oraz d/s oświatowych

Z-ca Kierownika USC; d/s. ewidencji ludności i spraw obronnych

d/s informatyki i BIP

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2008 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3833
12 stycznia 2018 07:39 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych stanowiska: d/s kadrowych oraz d/s oświatowych.
21 listopada 2017 13:07 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych stanowiska: Z-ca Kierownika USC; d/s. ewidencji ludności i spraw obronnych.
21 listopada 2017 13:07 Wojciech Kacprzyk - Usunięcie stanowiska: Z-ca kierownika USC; dowody osobiste.