Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty osoby zgłaszającej
2. Zaświadczenie z usc. W którym powinien znajdować się akt odtwarzany
stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie księgi stanu cywilnego
3. Zaświadczenie z USC Warszawa (dot zdarzeń, które miały miejsce na
wschodnich terenach przedwojennej Rzeczypospolitej Polskiej) USC Łódź-
Centrum (akty odtwarzane sądownie) o niefigurowaniu w księgach aktu, który
ma być ustalony
4. wniosek o odtworzenie, ustalenie treści aktu stanu cywilnego (zał nr. 1,2,lub 3)
5. dowód wniesienia opłaty skarbowej.
6. inne załączniki do wniosku: (np. różnego rodzaju dokumenty potwierdzające
miejsce i datę zdarzenia. Które ma być odtworzone/ustalone)

Miejsce złożenia dokumentów

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pok. 22, tel. 5238279 wew. 35

Opłaty

Opłata skarbowa za odtworzenie, ustalenie treści aktu 39 zł

Bezgotówkowo na rachunek UG Kowale Oleckie
BS O/Kowale Oleckie Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012

lub gotówkowo - UG w Kowalach Oleckich, pokój Nr 25 - Inkasent

Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o
dokonanie czynności urzędowej

Termin i sposób załatwienia

 Wniosek podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz
z kompletem załączników.
 Wniosek składany jest osobiście lub korespondencyjnie.

Podstawa prawna

Art. 34-35 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U
z 2004 r nr 161 poz. 1688 – tekst jednolity)

Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy Kierownik USC odmawia odtworzenia, ustalenia
treści akty stanu cywilnego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od daty
otrzymania odmowy.

Inne informacje

Z wnioskiem o odtworzenie, ustalenie treści aktu stanu cywilnego występuje osoba,
której akt dotyczy, jej wstępny zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek.
Obywatel polski przebywający za granicą wniosek o odtworzenie, ustalenie treści aktu
składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1620
28 października 2009 10:53 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
28 października 2009 10:53 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
28 października 2009 10:53 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.