Przesunięcie terminu uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego kolejnej raty za nabycie lokalu mieszkalnego, nabycie gruntu i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek zainteresowanego.
2. Zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny.
3. W przypadku , gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, składa również informację
o pomocy publicznej udzielonej mu w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających
dzień złożenia wniosku oraz dokument potwierdzający sytuację materialną przedsiębiorstwa ( kserokopie deklaracji CIT-2 o wysokości osiągniętego dochodu , poniesionej straty).

Miejsce złożenia dokumentów

Referat ds. Infrastruktury , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok. 12, tel. 5238279 wew. 45 p.Anna Obuchowska

Termin i sposób załatwienia

14 dni

Forma załatwienia sprawy:

1. Wystąpienie o zaopiniowanie wniosku w sprawie odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia jej na raty.
2. Przygotowanie projektu ugody.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

Uchwała Nr XXX/178/98 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 20 marca 1998 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ./ Zmiany: Nr XVIII/121/2000; XXI/145/2001/.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 12:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1487
20 października 2008 09:52 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
09 kwietnia 2008 12:18 Administrator - Aktualizacja danych sprawy.
09 kwietnia 2008 12:18 Administrator - Utworzenie sprawy.